Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy na naszej stronie!

Procedura elektronicznej ewidencji - KARTA PRZEDSZKOLAKA

 Procedura elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka

w Miejskim Przedszkolu Specjalnym Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących w Legnicy

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. W celu ewidencji obecności i rozliczania czasu pobytu dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 6 w  Legnicy wprowadza się elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu – oprogramowanie WizjaNet – „Przedszkola i Stołówki”
 2. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu obowiązuje wszystkie dzieci korzystające z usług przedszkola.
 3. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, uwzględniając ilość godzin płatnych ponad podstawę programową. Za czas pobytu dziecka w przedszkolu rozumie się czas pozostawania dziecka pod opieką nauczycieli.
 4. Każdemu dziecku przysługują dwie indywidualne karty zbliżeniowe, które rodzice/opiekunowie prawni otrzymują nieodpłatnie w depozyt.
 5. Karty są własnością Miejskiego Przedszkola Nr 6 w  Legnicy.
 6. Rodzice/prawni opiekunowie potwierdzają podpisem odbiór kart z kodem przypisanym dziecku, który obowiązuje przez cały czas uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Legnicy.
 7. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych kart w przypadku zaprzestania korzystania z  usług przedszkola.
 8. Fakt utraty karty musi zostać niezwłocznie zgłoszony do dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6 w  Legnicy oraz do wychowawców grup.
 9. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie karty zbliżeniowej  obciąża użytkownika, który jest zobowiązany opłacić  karę umowną w kwocie 30 zł.
 10. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu zapewnia identyfikację dziecka i  automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.
 11. System nalicza opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Legnicy w  sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Legnica.
 12. Elektroniczny system ewidencji pobytu w przedszkolu rejestruje czas pobytu dziecka w  przedszkolu za pomocą rejestratora zamontowanego w przedszkolu i kart zbliżeniowych przypisanych do każdego dziecka.
 13. Elektroniczny system ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu stanowi zestaw urządzeń z  oprogramowaniem, które pozwalają na zapis czasu wejścia i wyjścia osoby wyposażonej w  unikatowy klucz identyfikujący, który ją identyfikuje w systemie rejestrującym wejścia i  wyjścia.
 14. Przyprowadzając dziecko Rodzic/Opiekun prawny rejestruje to zdarzenie przykładając kartę zbliżeniową do czytnika umieszczonego w przedszkolu (w pobliżu drugich drzwi wejściowych do przedszkola). System automatycznie rejestruje godzinę, o której dziecko zostało przyprowadzone lub odebrane (urządzenie wykrywa pojawienie się karty w zasięgu czytnika i sygnalizuje zdarzenie wejścia sygnałem dźwiękowym i świetlnym - zapala się dioda).
 15. Odbierając dziecko z przedszkola postępuje się analogicznie jak w pkt 12 – przyłożenie identyfikatora rejestruje godzinę odbioru dziecka.
 16. Zarejestrowane informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w  przedszkolu. Pracownicy przedszkola posiadają elektroniczny raport zawierający ilości godzin jakie dziecko spędziło w placówce.
 17. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, automatycznie naliczana jest również ilość posiłków, zadeklarowana w informacji o świadczenie usług przedszkola.
 18. W przypadku awarii systemu lub okoliczności niezależnych od przedszkola, dopuszcza się możliwość czasowego prowadzenia tradycyjnej (papierowej) ewidencji czasu pobytu dziecka w  placówce.

§ 2

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka

 1. Rodzice/prawni opiekunowie lub inne upoważnione osoby przyprowadzające dziecko niezwłocznie po wejściu dziecka do przedszkola zobowiązani są do przyłożenia karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika rejestrującego wejście i wyjście znajdującego się w pobliżu drugich drzwi wejściowych do przedszkola.
 2. Po zbliżeniu karty do czytnika i zarejestrowaniu obecności swojego dziecka w przedszkolu rodzice/prawni opiekunowie kierują się do szatni.
 3. Po przebraniu dziecka rodzice/prawni opiekunowie oddają dziecko pod opiekę nauczyciela lub pracownika przedszkola który pełni dyżur w szatni.
 4. W przypadku niezarejestrowania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w przedszkolu w sposób określony w pkt 13 i 14 opłaty za świadczenia przedszkolne naliczane będą według zasad:
 • W przypadku braku rejestracji wejścia dziecka do przedszkola Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany będzie do odpłatności za pobyt dziecka w danym dniu  w placówce za okres: od godziny zadeklarowanej w pisemnej Deklaracji do momentu zarejestrowania wyjścia w sposób określony w pkt 13.
 • W przypadku braku rejestracji wyjścia dziecka z przedszkola Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany będzie do odpłatności za pobyt dziecka w danym dniu w placówce za okres: od godziny zarejestrowanego wejścia do godziny zadeklarowanej w pisemnej Deklaracji.
 • W przypadku braku rejestracji wejścia  i wyjścia dziecka z przedszkola, a stwierdzeniem obecności w dzienniku zajęć Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany będzie do odpłatności za pobyt dziecka w  przedszkolu w danym dniu zgodnie z zadeklarowanym czasem pobytu dziecka w placówce określonego w pisemnej Deklaracji.
 1. Zakazuje się udostępniania kart osobom nieupoważnionym. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenia tego zakazu.
 2. W przypadku, gdy przedszkole pełni dyżur wakacyjny i przyjmuje na ten czas dzieci z innej placówki w momencie braku możliwości przeniesienia karty do placówki pełniącej dyżur, dopuszcza się odnotowanie obecności tych dzieci w inny sposób. Wyznaczona przez dyrektora placówki osoba odnotowuje czas wejścia do przedszkola i wyjścia dziecka z przedszkola.

§ 3

Sposób naliczania odpłatności za pobyt  i wyżywienie dziecka w przedszkolu

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka uiszczają odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie dziecka w przedszkolu.
 2. Płatności za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz deklarowaną ilość posiłków żywieniowych na dany rok szkolny naliczane są na podstawie odczytu kart zbliżeniowych lub danych wprowadzonych do systemu zgodnie z zapisami ujętymi w §2 pkt 4.
 3. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za dodatkowe godziny pobytu w  przedszkolu uwzględniające faktyczny czas pobytu dziecka w placówce wykazany przez elektroniczny system ewidencji.
 4. Po zakończeniu każdego miesiąca następuje rozliczenie opłaty za wyżywienie dziecka w  przedszkolu, uwzględniające dni nieobecności w placówce.
 5. Fakt późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub wcześniejszego odbioru z  placówki nie pomniejsza odpłatności za wyżywienie o koszt niezjedzonego posiłku.
 6. Wszelkich rozliczeń, o których mowa w ust. 4, 5 dokonuje wyznaczony pracownik przedszkola.
 7. Informacja dla rodziców o wysokości opłaty za pobyt i żywienie będzie dostępna na uruchomionym portalu. Dostęp do serwisu informacyjnego nastąpi po złożeniu przez rodzica/prawnego opiekuna pisemnej deklaracji wraz ze wskazaniem właściwego adresu mailowego w celu udostepnienia danych potrzebnych do zalogowania.

§ 4

Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze zasady są dostępne na stronie internetowej pod adresem mp6.legnica.eu. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszymi zasadami i ich stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na ich temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z  przedszkola.
 2. Informacji związanych z techniczną obsługą programu, naliczaniem opłat za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu udziela rodzicom/opiekunom prawnym dziecka dyrektor przedszkola lub inna wskazana przez niego osoba.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przestrzegania niniejszej Procedury. Fakt zapoznania się z jej treścią potwierdzają własnoręcznym podpisem
 4. Niniejsze zasady obowiązują od 1 września 2021 r.
 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-01 13:53przez:
Opublikowano:2021-12-01 10:06przez: Justyna Łukasiewicz
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole Specjalne Nr 6 dla Dzieci Słabowidzących w Legnicy
Odwiedziny:445

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.